5 stycznia 2021

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności


Wstęp
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji dostępności.
Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji dostępności. Celem publikacji Deklaracji dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu..
Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.
Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.


Zawartość Deklaracji Dostępności
Gmina Miejska Kowary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.kowary.pl oraz www.kowary.pl


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Powiększanie i pomniejszanie czcionek:  ctrl+, ctrl- (w systemach Windows) oraz cmd+, cmd- (w systemach Mac OS)


Aspekty techniczne

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (pod względem konstrukcji) – prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Atrybuty fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane
 • Kontrast – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Mozilla Firefox.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl- w systemach Windows oraz cmd+ i cmd- w systemach Mac OS
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Strona www.kowary.pl spełnia wymogi WCAG, poziomy walidacji A, AA oraz AAA z wynikiem 7,3 na 10,0 (zgodnie z walidatorem ze strony: validator.utilitia.pl stan na 2020-05-27)
 • Strona www.bip.kowary.pl spełnia wymogi WCAG, poziomy walidacji A, AA oraz AAA z wynikiem 7,3 na 10,0 (zgodnie z walidatorem ze strony: validator.utilitia.pl stan na 2020-05-27)

Aspekty informacyjne

 • Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktorzy publikujący teksty, zdjęcia czy pliki muszą zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.
 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne – redaktorzy starają się w zdjęciach i grafikach wypełniać tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • Pliki PDF, ODT, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Redaktorzy zamieszczający pliki PDF będą dokładać starań by dokumenty przygotowane były poprawnie (np. pliki nie były skanami lub zawierały logiczną strukturę)
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

Dostępność Architektoniczna

 


Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:


Rzecznik Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/


Skip to content