Organizacje pozarządowe

7 Drużyna Harcerska „Wilczy Krąg” (ZHP)
Kowary, ul. Szkolna 2

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.


 

Fundacja CARITA - Żyć ze szpiczakiem

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000080821

58-530 Kowary
kontakt@fundacjacarita.pl
www.fundacjacarita.pl

Prezes - Wiesława Adamiec (wieslawa@fundacjacarita.pl)
 Wiceprezes - Ryszard Borczyk 

Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem powstała w marcu 2010 roku. Wiesława Adamiec postanowiła założyć Fundację, która zrzeszałaby i wspierała pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego. Fundacja jest organizacją pozarządową (NGO), która zrzesza pacjentów chorych na szpiczaka z całej Polski oraz ich bliskich i przyjaciół. W przyszłości Fundacja chce nawiązać współpracę z Europejską Siecią Grup Pacjentów Chorych na Szpiczaka – Myeloma Euronet.
Fundacja Carita powstała z myślą o wspieraniu pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego oraz działa na rzecz szerzenia wiedzy o szpiczaku. Jednym z głównych celów działania Fundacji jest wyrównanie szans pacjentów w dostępie do najnowszych metod leczenia.


 

Fundacja Światło Życie - Ośrodek Zamiejscowy - Kowary
ul. Jagiellońska 2
58-530 Kowary
tel. 75 76 14 675 

Fundacja "Światło-Życie" powstała w 1989 roku. Celem jej działania jest wychowywanie człowieka wolnego od wszelkich uzależnień, szkodliwych społecznie - alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu; człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi; udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci.

 

 

 

Fundacja "WSPARCIE"
 ul. 1 maja 1a
58-530 Kowary
 

KRS 0000432829

 

Władze:
Prezes Zarządu - Michał Cichosz
Wiceprezes - Wojciech Karczyński
Sekretarz - Aniela Woźniak


Misją Fundacji jest podniesienie jakość zdrowia poprzez zwiększenie aktywności ruchowej oraz świadomości związanej z jej rolą w społeczeństwie. Niesienie pomocy rehabilitacyjnej wśród najbardziej potrzebujących oraz prowadzenie badań naukowych związanych ze zdrowiem. Prowadzenie wymian, warsztatów oraz szkoleń dla młodzieży związanych z aktywnością fizyczną

 

 


 

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Oddział w Kowarach
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Głównym celem Stowarzyszenia jest walka z bezrobociem orazz jego negatywnymi zjawiskami społecznymi.


 

Karkonoski Klub Paralotniowy w Kowarach
ul.1 Maja 1a
58-530 Kowary
www.kkp.paragliding.pl

Prezes - Grzegorz Buławski (gbulawski@poczta.onet.pl)
Wiceprezes - Dariusz Szymański (pfuturo@eranet.pl)
Skarbnik - Grzegorz Olejnik (info@paragliding.pl)
Sekretarz - Tomasz Dobiecki

KKP zrzesza wszystkich aktywnych paralotniarzy z okolic i wielu wybitnych pilotów z Polski. Przy klubie istnieją trzy sekcje sportowe: typowo zawodnicza - Pro-Paragliding Team oraz dwie amatorskie, zaangażowane w rywalizację przelotową - Karkonosze Team oraz K2 Paragliding Team.
 

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiania" - Oddział w Kowarach
Pl. Franciszkański 1
58-530 Kowary

Władze:
Przewodnicząca - Regina Wrona
Wicerzewodnicząca - Helena Kołodziej
Skarbnik - Stanisław Stanek
Sekretarz - Genowefa Łągiewka
Członek Zarządu - Barbara Lisicka
 

 

Organizacja współkształtująca rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.


 

Klub Sportowy FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE
ul. Kopernika 14
58-530 Kowary

Władze:
Prezes – Janusz Piepiora
Wiceprezes – Ryszard Dwornik
Skarbnik – Dorota Skórzecka

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

 

Kowarski Klub Seniora
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Władze:
Prezes – Irena Kalińska


Aktywizacja seniorów kowarskich.

 

 

Liga Obrony Kraju - Koło Kowary
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary 

Główne cele:
Działalność Koła opiera się na wartościach patriotyczno-obronnych naszego kraju, wynikających z założeń statutowych LOK-u.
Koło LOK Kowary prowadzi zajęcia szkoleniowe w zakresie strzelectwa sportowo-rekreacyjnego. Posiada własną kadrę instruktorską i sędziowską. Bierze udział w zawodach strzeleckich organizowanych na szczeblu rejonu, województwa i kraju.


 

Miejski Klub Sportowy "OLIMPIA" Kowary
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
 tel.: 75 761 31 60

http://www.olimpia-kowary.pl/
 

Władze:

Prezes – Janusz Kwak

Wiceprezes – Adam Gzik

Skarbnik – Roman Bilski

Główne cele:
Propagowanie, organizowanie i rozwijanie sportu oraz stworzenie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej i turystyki. Stowarzyszenie organizuje sekcje sportowe w różnych dyscyplinach sportu, prowadzi i organizuje szkolenia sportowe, propaguje wśród młodzieży i społeczeństwa Kowar sportu i turystyki, zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i turystyki.


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach
58-530 Kowary
ul. Zamkowa 2 A

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną.


 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Władze:
Prezes Zarządu – Krystyna Konieczna

Działalność statutowa:
- Pomoc osobom skrajnie ubogim
- Zorganizowana dystrybucja darów rzeczowych, odzieży i żywności


 

Polski Związek Działkowców
P.O.D. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przyjaźń"
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
tel.: 75 71 82 372 (godz. 8.30-12.30)

Kontakt:
czwartek 16.00-18.00

Władze:
Prezes Zarządu - Janusz Gulak
Wiceprezes Zarządu - Jarosław Gaj
Sekretarz Zarządu - Grażyna Motylska

Działalność statutowa:
- Ochrona środowiska przyrodniczego, ogrodów miejskich
- Propagowanie pozytywnych efektów odżywiania sie ekologicznymi płodami rolnymi (działkowymi)
- Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ogrodnictwa oraz ochrony środowiska i wdrażanie ich wyników w działalności Związku


 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Nr 3
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Kontakt:
czwartek godz. 10.00 - 13.00

Władze:
 Przewodniczący – Szczepan Młodawski
Skarbnik – Mirosława Mazurak

Działalność statutowa:
- Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Sekcja Kowary
KLUB "DOBRY LOT"
ul. Ogrodowa 11
58-530 Kowary

Działalność statutowa:
Ochrona i opieka nad zwierzętami, zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych, organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.

Władze:
Prezes – Marek PichnarSpołeczny Komitet Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc - STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Sanatoryjna 27
58-530 Kowary
tel.: 75 64 58 866

Władze:
Prezes - Teresa Grzegorczyk-Skibińska

Działalność statutowa:
- Organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do podniesienia stanu zdrowotności społeczeństwa.


 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
tel.: brak

Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska i kraju.


 

Stowarzyszenie "EUROJEDYNKA" w Kowarach
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Staszica 16
58-530 Kowary
tel.: 75 761 49 14, fax 718 23 91
/www.eurojedynka.free.ngo.pl 

Władze:
 Prezes – Tomasz Stasiak

Wspieranie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w życiu Europy. Wspieranie statutowej działalności Szkoły. Promowanie szkoły.


Stowarzyszenie Matek Samotnych ,,SAMMA” w Kowarach
ul. Dworcowa 9/3
58-530 Kowary
tel.: 75 61 51 62

Udzielenie pomocy osobą zagrożonym likwidacją funduszu alimentacyjnego
Podjęcie działań w celu przygotowania inicjatywy obywatelskiej projektu ustawy
o funduszu alimentacyjnym.


 

Stowarzyszenie Miłośników Kowar
ul. Górnicza 1
58-530 Kowary
www.smk-kowary.pl

Władze:
Przewodniczący – Gabriela Kolaszt
Z-ca Przewodniczącego – Jerzy Wroński
Sekretarz – Bogumiła Donhefner
Skarbnik – Ireneusz Kwiatosz

Główne cele:
Propagowanie miasta Kowar w kraju i poza jego granicami, w tym walorów turystycznych i krajobrazowych Kowar i okolic, a także jego historii, współudziałw pracach związanych z ochroną środowiska, w tym ochroną wód, powietrza, ziemi i krajobrazu, współpraca z polskimi miejscowościami w kraju i za granicą, współpraca z władzami miasta i innymi organizacjami w sprawach dot. problemów ekologicznych, zagospodarowania przestrzennego miasta, prowadzenie działalności wydawniczej, zorganizowanie i prowadzenie ośrodka tradycji będącego zaczątkiem muzeum miejskiego.


 

Stowarzyszenie Miłośników Sportu Kowary
ul. 1 Maja 72
58-530 Kowary
tel.: 75 761 50 60
www.sms-kowary.neostrada.pl

Władze:
Prezes - Patryk Hobgarski
I Zastępca Prezesa - Robert Oskulski
II Zastępca Prezesa - Henryk Maniecki
Sekretarz -Anna Marglarczyk
Skarbnik - Tadeusz Sadowski

Główne cele:
Celem Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych


 Stowarzyszenie Sportowo-Społeczno-Kulturalne „PRO KOWARY”
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Władze:
 Prezes – Wanda Węckowska

Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju Miasta Kowary i jego społeczności lokalnej, promowania walorów turystycznych oraz historii Miasta Kowary, a także propagowania ekorozwoju, ochrony przyrody, klimatu oraz zdrowego stylu życia.


 

Stowarzyszenie Romów w Kowarach
ul. Waryńskiego 13/4
58-530 Kowary

Tworzenie warunków pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym i kulturalnym. Kultywowanie tradycji i kultury Romów.


 

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "RETURN" w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
tel.: 75 64 39 225

www.return-kowary.like.pl 

Władze:
Prezes – Zbigniew Kozik

Główne cele:
Propagowanie, organizowanie i rozwijanie tenisa ziemnego.


 

Stowarzyszenie Wędkarskie "ALTERNATYWA" w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary


Władze:
 Prezes - Czesław Droszczak
 

Główne cele: Działalność hobbystyczna - wędkarstwo.
 

 

 

Towarzystwo Polsko - Austriackie, Oddział w Kowarach
ul. Szkolna 2
58-530 Kowary
tel.: 75 761 31 64

Główne cele:
Prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków polsko - austriackich oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowo - technicznej, sportowo - turystycznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii. Zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa Austrii, jej historią, sztuka i kulturą oraz osiągnięciami społeczno-gospodarczymi.


 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary 
e-mail: tpd@kowary.pl
www.tpd.kowary.pl

Władze:
Przewodnicząca – Aneta Jeny

Działalność statutowa:
- Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym
- Działalność wspomagająca rodziny


 Związek Sybiraków – Koło w Kowarach
ul.1 Maja 1a
58-530 Kowary

 Prezes Koła - Bronisława Markowska

Cele:
Reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.
  Prowadzenie działalności charytatywnej.
Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR.
 

 

 Jeżeli działacie na terenie miasta Kowary a Państwa organizacji nie ma w naszym internetowym spisie prosimy o kontakt:
Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1 Maja 1a, 58-540 Kowary, IT 
  tel. 75 718 24 89, 75 64 39 229 
e-mail: turystyka@kowary.pl lub e-mail: bp@kowary.pl
 

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv