System gospodarowania odpadami komunalnymi

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6j, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 w/w ustawy zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przedmiotowa ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 roku.


Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, w związku z czym Rada Miejska w Kowarach podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary: 

2. Uchwała Nr XXVI/132/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Uchwała Nr XXVI/131/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

4. Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary

5. Uchwała Nr XXVI/130/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1A – Biuro Obsługi Klienta w następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP przygotowany został wniosek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Każdy, kto zadeklaruje brak segregacji odpadów, zapłaci wyższą stawkę opłaty, tj. 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, a przy segregacji kwotę - 10 zł miesięcznie od osoby.  

Sposób zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych został ustalony przez Radę Miejską w Kowarach w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku, zgodnie z którym właściciel nieruchomości, który zadeklarował segregację odpadów, zapewnia pojemniki lub worki na strumień odpadów zmieszanych, bioodpadów (koloru brązowego lub czarnego z napisem „BIO”) i szkła (koloru zielonego).


W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, do Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, tel. (75) 64-39-225, w godzinach urzędowania, tj. od 7:30. do 15:30.
 


Poniżej linki do pobrania:
Deklaracja - plik [*pdf] - plik [*.doc] - plik [*.odt]
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Harmonogram opróżniania "gniazd" do selektywnej zbiórki odpadów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowarach

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP przygotowany został wniosek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przydatne linki do tematycznych stron:

Ministerstwo Środowiska
Związek Gmin Karkonoskich

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv