System gopodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowary w roku 2017

USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIADCZY FIRMA WYŁONIONA W DRODZE PRZETARGU, TJ.

SIMEKO Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64 28 065
biuro@simeko.com.pl
z podwykonawcą:
EKO Kowary Sp. z o.o.
ul. Główna 1
58-530 Kowary
tel. 75 718 23 96
eko.kowary@gmail.com

DYSPOZYTOR

tel. 75 718 23 96


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH.

od dnia 22.05.2017 r do 31.03.2018 r.

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.


Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej w Kowarach systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości:

 • zamieszkałe;
 • niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, czyli takie na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna czy publiczna;

Od 1 stycznia 2016 r. systemem objęto również właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych zostały określone w uchwale Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregacje odpadów komunalnych zobowiązani są do wydzielania i wystawiania do odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • tworzywa sztuczne w tym metale i opakowania;
 • szkło;
 • papier i makulatura;
 • odpady ulegające biodegradacji i zielone.

W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe stosuje sie worki w nastepujacej kolorystyce:

 • zielony z napisem „SZKŁO”  – z przeznaczeniem na szkło,
 • żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • niebieski z napisem „PAPIER” -  z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
 • brązowy z napisem „BIO” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone.

Worki dostarczane będą przez podmiot odbierający odpady komunalne i opatrzone kodem kreskowym i przypisane do konkretnego właściciela nieruchomości. Kody kreskowe służą do identyfikacji miejsca, z którego pochodzą worki z surowcami wtórnymi. Taka ewidencja pozwala jednoznacznie stwierdzić, że mieszkaniec Kowar, który zadeklarował segregację wytworzonych przez siebie odpadów - faktycznie ją prowadzi.

W zabudowie wielorodzinnej, na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów działkowych), stosuje się zbiorcze punkty wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów tzw. „gniazda”  dostarczone i udostępnione przez Gminę Kowary, w następującej kolorystyce:

 • zielony z napisem „SZKŁO” - z przeznaczeniem na szkło;
 • żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - z przeznaczeniem  na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
 • niebieski z napisem „PAPIER” -  z przeznaczeniem  na papier i makulaturę;
 • brązowy z napisem „BIO” -  z przeznaczeniem na  odpady ulegające biodegradacji i zielone.


INSTRUKCJA SEGREGOWANIA


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK reguluje uchwała nr XXXIV/176/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

PSZOK w Kowarach znajduje się przy ul. Głównej 1
tel. 75 718 23 96, czynny od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 14.00

Do PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady:  papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca, tekstylia, ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych.

Nie są przyjmowane : odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1A – Biuro Obsługi Klienta w następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpił zmiana.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 10,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:
 

Pojemność pojemnika na odpady

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka za 1 pojemnik)

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (stawka za 1 pojemnik)

30 l

2,50 zł

3,80 zł

35 l

3,00 zł

4,40 zł

50 l

4,20 zł

6,30 zł

70 l

5,90 zł

8,80 zł

110 l

9,20 zł

13,80 zł

120 l

10,00 zł

15,00 zł

240 l

20,00 zł

30,00 zł

1100 l

91,70 zł

137,50 zł

7000 l

583,40 zł

875,00 zł


Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:
 

 

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny

Jeden domek letniskowy lub jedna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 

60,00 zł/rok

 

90,00 zł/rok


W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, do Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, tel. (75) 64-39-225, w godzinach urzędowania, tj. od 7:30. do 15:30.

Poniżej linki do pobrania:
Deklaracja - plik [*pdf] - plik [*.doc] - plik [*.odt]

1. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary: 

2. Uchwała Nr XXVI/132/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Uchwała Nr XXVI/131/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

4. Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary

6. Uchwała Nr XXVI/130/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowarach

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP przygotowany został wniosek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv